KONCEPCJA PRACY

 NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PAWŁOWICACH

„Dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają.”

                                                                                       Bł. Edmund Bojanowski

 

I. POSŁANNICTWO i MISJA PRZEDSZKOLA:

1.  Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu; uczestnictwo
      w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka.

2.  Wprowadzenie dziecka w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich w oparciu
      o koncepcję pedagogiczną błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, szczególnie poprzez:

     - wychowanie do miłości człowieka,

     - wychowanie do radości i do wdzięczności,

     - wychowanie do pomocy innym,

     - wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i Matką Najświętszą,

     - wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do siebie nawzajem,

     - wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty.

3.  Kształtowanie postaw: miłości i przywiązania do Ojczyzny, poszanowania przyrody.

4.  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka: fizycznego, umysłowego, emocjonalnego,
      społecznego, moralnego i duchowego - z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości,
      predyspozycji.

5.  Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w atmosferze miłości i troski.

Zadania te realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami dziecka), a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola.

 

II. FUNDAMENTEM  PRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA SĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE:

1. Bóg:
- Wychowanie do wiary i ufności.
- Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
- Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

2. Człowiek:
- Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
- Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
- Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

3. Rodzina:
- Wychowanie do miłości i wdzięczności.
- Wychowanie do radości i bezinteresownej służby.
- Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

4. Ojczyzna:
- Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej.
- Wychowanie do poszanowania przyrody.
- Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.

 

III. REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSZKOLA: 
1. Właściwa organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego.
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.
4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
5. Baza przedszkola, dostosowana do realizacji zadań programowych.
6.Tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.

 

IV. OBSZARY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PRACY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU:

1.      Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, 
- Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej, 
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
- Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych,
- Poznanie i rozwijanie zmysłów. 

2. Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:
- Rozwijanie procesów poznawczych, 
- Kształtowanie wyobraźni, 
- Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda), 
- Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania, 
- Rozwijanie talentów i zdolności.

3. Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:
- Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami, 
- Kształtowanie sfery uczuciowej, 
- Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych, 
- Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich, 
- Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem, 
- Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych,
- Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych.4. Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

- Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, 
- Rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
- Rozwijanie zainteresowań teatralnych,
- Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki, 
- Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno-konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik.

5. Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:
- Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny, 
- Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie, 
- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy.

6. Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:
- Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych,
- Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym, 
- Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym, 
- Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne,
- Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego,
- Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania. 

 

Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego  jest przedszkolem katolickim, wychowującym dzieci w duchu  wartości chrześcijańskich, w oparciu o koncepcję pedagogiczną   bł. Edmunda Bojanowskiego, z wykorzystaniem jego metod i środków wychowawczych.

Słowo bł. Edmunda

Każda dobra dusza
jest jako ta świeca,
która sama się spala,
a innym przyświeca.

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Zjednoczenia 53

43-250 Pawłowice

Tel. 32/4722 262

W obiektywie